2017.10.18 War Memorials, Washington, DC USA 9654

2017.10.18 War Memorials, Washington, DC USA 9654