2017.04.08 Emancipation Day, Washington, DC USA 02202

2017.04.08 Emancipation Day, Washington, DC USA 02202